วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประกอบด้วย
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาฝรั่งเศส
4. สังคมศึกษา
5. วิทยาศาสตร์
6. คณิตศาสตร์
7. การประถมศึกษา
8. การปฐมวัยศึกษา
9. ธุรกิจศึกษา
10. ศิลปศึกษา
11. ภาษาจีน
12. พลศึกษา
13. คหกรรมศาสตร์

1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประกอบด้วย
1. คหกรรมศาสตร์
2. การเป็นผู้นำและการบริหารจัดการนันทนาการ

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. คหกรรมศาสตร์
2. การเป็นผู้นำและการบริหารจัดการนันทนาการ
2. สาขาจิตวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. จิตวิทยาสังคม
2. จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
5. จิตวิทยาพัฒนาการ

3. สาขาภูมิศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. ภูมิศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: